Most dla Torunia
Herb ToruńAnimacje nowego mostubanerRok 2012 na budowie mostu Łuki połączą brzegi Wisły
Tapety na pulpit
Tapety na pulpit - różne rozdzielczości ekranu
Tapety na pulpit
723914
(liczba odwiedzin rejestrowana
od lutego 2010 r.)

Kalendarium mostowe

" Budowa mostu drogowego w Toruniu  wraz z drogami dojazdowymi"  

Poniższa lista zawiera zestawienie działań formalnych przeprowadzonych w ramach realizacji inwestycji. Pozycje w wykazie uporządkowano od najnowszej do najstarszej.


• 13.04.2015 r.- podpisanie aneksu w zakresie całkowitej wartości projektu

04.12.2014 r.- podpisanie aneksu zwiększającego dofinansowanie dla Projektu o kolejne 140,28 mln zł

09.12.2013 r.-
dopuszczenie Trasy Mostowej do ruchu komunikacyjnego

•03.12.2013 r. -
Decyzja Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie obiektów inżynierskich trasy głównej na prawobrzeżu od ul. Wschodniej do mostu przez Wisłę w Toruniu.

 •02.12.2013 r. -  
Decyzja Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie mostu przez Wisłę

•27.11.2013 r. - Decyzja Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie trasy glównej na lewobrzeżu od mostu przez Wisłę do ul. Łódzkiej wraz z obiektami inżynieryjnymi

•19.09.2013 r. - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę dwóch mieszkańców Torunia oraz Stowarzyszenia „Toruń bez hałasu”. Zdaniem skarżących decyzja powinna zostać unieważniona, ponieważ rażąco narusza przepisy prawa. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie podzielił zarzutów skarżących i stwierdził, że nie ma podstaw do uchylenia przedmiotowej decyzji. W swoim uzasadnieniu sąd podkreślił, że decyzja została wydana poprawnie i prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi w dniu wydania przepisami prawa w tym zakresie.


•30.08.2013 r. -
w ramach wprowadzenia kolejnego etapu zmian w organizacji ruchu na placu Daszyńskiego, ruch został skierowany na  oddany obiekt inżynierki inwestycji-  estakadę Żółkiewskiego


21.08.2013 r. uzyskano decyzje pozwolenia na użytkowanie jednego z obiektów inzynierskich - estakady Żółkiewskiego


•30.04.2013 r. -
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę złożoną przez osoby fizyczne dotyczącą stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji mostowej wydanej przez  Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (GINB) z dnia 27.12.2011 r. W ustnych motywach rozstrzygnięcia sędzia podał, że WSA nie podzielił żadnego z argumentów podniesionych w skardze. W ocenie Sądu w postępowaniu zostały zgromadzone i przeanalizowane wszystkie niezbędne dowody, a zarzut rażącego naruszenia prawa w zakresie braku badań geologicznych jest bezskuteczny, chociażby z tego względu, że ewentualne przeprowadzenie badań geologicznych należy do uznania organu.

17.04.2013 r. - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie skargi złożonej na decyzję GINB odmawiającą wznowienia postępowania dot. pozwolenia na budowę, oddalił skargę. Sąd nie znalazł podstaw do uwzględnienia stawianych zarzutów.

•28.03.2013 r. - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, oddalając skargę Skarżącego - Stowarzyszenia "Toruń bez hałasu". Uzasadniając krótko wyrok, Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, iż Organ zachował się w niniejszej sprawie prawidłowo i nie było prawnej możliwości wszczęcia postępowania z urzędu na podstawie przesłanek wskazywanych przez Stowarzyszenie.

21.03.2013 r. w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg został podpisany aneks dotyczący przedłużenia terminu realizacji budowy nowego mostu drogowego. Zgodnie z tym dokumentem roboty budowlane na największej inwestycji w regionie zakończą się 1 grudnia 2013 roku.

27.02.2013 r. - Do MZD wpłynęlo pismo z CUPT-U (22.02.2013 r.) dotyczące wniosku MZD o weryfikację  aneksu dotyczącego przedłużenia terminu realizacji inwestycji. Centrum Unijnych Projektów Transportowych pozytywnie zweryfikowało wniosek dotyczący przedłużenia terminu ukończenia budowy mostu drogowego w Toruniu.Opinia ta stanowi dla MZD podstawę do zawarcia aneksu dotyczącego terminu zakończenia robót budowlanych. MZD wnioskował o to, aby wykonawca zakończył budowę do 1 grudnia 2013 r.

21.01.2013 r. - MZD wysłało do Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie wniosek o weryfikację aneksu dotyczącego przedłużenia terminu realizacji inwestycji.

30.11.2012 r.-  nastąpiło przekształcenie Konsorcjum w jakim wystepował Generalny Wykonawca. Jego aktualny skład to: Strabag Sp. zo.o. ul. Parzniewska 10,05-800 Pruszków - Lider Konsorcjumi Strabag AG (Spittal) Ortenburgerstrasse 27, A-9800 Austria - Partner Konsorcjum

26.10.2012 r. rozstrzygnięciem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w sprawie decyzji środowiskowej dotyczącej budowy mostu drogowego w Toruniu. GDOŚ potwierdziło brak podstaw do stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2007 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowy mostu.

• 03.01.2012 r
. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego utrzymał w mocy decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 9 października 2009 roku zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Miejskiemu Zarządowi Dróg w Toruniu pozwolenia na budowę mostu drogowego w Toruniu.

• 28.12.2011 r
. MZD przesłało wniosek do GDOŚ o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej wydania  decyzji stwierdzającej nieważność decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2007 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowy mostu.

• 27.12.2011 r
. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Kujawsko -Pomorskiego z 09.10.2009 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.

• 14.12.2011 r
. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję stwierdzającą nieważność decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2007 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowy mostu.

• 29.09.2011 r
. - Podpisano porozumienie z przedstawicielami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dotyczące badania fauny i środowiska geograficznego w dolinie Dolnej Wisły. Całkowita wartość projektu 337266,00 zł brutto.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

•12.09.2011 r
. - Obwieszczenie o wnisionym zażaleniu do GDOŚ w sprawie odmówienia wznowienia postępowania zakończonego postępowaniem z dnia 9 września 2009 r. uzgadniającym warunki realizacji dla planowanego przedsięwzięcia przez RDOŚ wydanym w ramach postępowania Woje2wody Kujawsko -Pomorskiego zakończonego decyzją DT/49/2009 z dnia 9 października.2009 r. o pozowleniu na budowę.

•16.08.2011 r
. - podpisano umowę z firmą saperską Biuro Obsługi Inwestycji Elżbieta Olczak-Majewska z Wrocławia na oczyszczenie terenu budowy. Wrocławska firma swoje usługi wyceniła na 108 642,76 zł brutto

•20.07.2011 r
. - termin skladania ofert na oczyszczanie terenu budowy z niewybychów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         25.05.2011 r. - Komisja Europejska zatwierdziła wkład finansowy z Funduszu Spójności dla projektu pn.: „Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi."

05.11.2010 r. - "wbicie pierwszej łopaty" na pl. Daszyńskiego. Z generalnym wykonawcą łopatę wbili przedstawiciele władz miasta i województwa, mieszkańcy oraz dziennikarze.

03.11.2010 r. - podpisano umowę z konsorcjum firm: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. oraz InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group na ubezpieczenie inwestycji mostowej. Konsorcjum wyceniło swoje usługi na 3 493 528 zł.

26.10.2010 r.- rozstrzygnięto przetrag na ubezpieczenie mostu. Wygrała oferta zlożona przez Konsorcjum firm Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. oraz InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group. Zwycięskie konsorcjum wyceniło swoje usługi na 3 493 528 zł. Podpisanie umowy na ubezpieczenie nowego mostu planuje się w pierwszym tygodniu listopada                                                                                                                                                                                                                                                                                  19.10.2010 r.- o godz. 12.00 otwarto oferty na ubezpieczenie budowy mostu drogowego wraz z drogami dojazdowymi w Toruniu. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone 27 października.

14.10.2010 r. - podpisano umowę z Generalnym Wykonawcą na roboty budowlane. Konsorcjum od momentu podpisania umowy ma 32 miesiące na realizację zadania.•06.10.2010 r. - podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji budowy mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi.

09.09.2010 r. - kolejne ogłoszenie przetargu na ubezpieczenie inwestycji. Termin składania ofert- 19.10.2010 r.

02.09.2010 r.- MZD otrzymalo wyniki kontroli dokumentacji przeatrgowej na roboty budowlane, przeprowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych. Nie stwierdzono żadnych braków i naruszeń.

02.09.2010 r. - otwarcie ofert na ubezpieczenie inwestycji mostowej. Przetarg został unieważniony.

02.08.2010 r. - podpisanie umowy z Inżynierem Projektu.•21.07.2010 r. - ponowne ogłoszenie przetargu na ubezpieczenie inwestycji pn." Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi. Termin składania ofert 2 września 2010 r.•14.07.2010 r. - ogłoszono wybór Generalnego Wykonawcy. Most zbuduje konsorcjum firm: Strabag Sp. zo.o., Strabag AG i Hermann Kirchner Polska.

12.07.2010 r.- termin składania ofert na ubezpieczenie inwestycji. Nie wpłynęła żadna oferta.

08.07.2010 r. - otwarcie ofert na Generalnego Wykonawcę.

30.06.2010 r. - wybór Inżyniera Projektu. Nadzór nad inwestycją będzie sprawowało warszawskie konsorcjum firm: DHV Polska Sp. z o.o i Dro Konsult Sp.z o.o.

01.06.2010 r. - ogłoszenie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie inwestycji pn." Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi. Termin składania ofert 12.07.2010 r.

26.05.2010 r. - termin zakończenia składania ofert na Inżyniera projektu. Złożono 7 ofert.

07.05.2010 r. - wysłanie do 15 Wykonawców zaproszeń do złożenia ofert cenowych na wybór Generalnego Wykonawcy.•09.04.2010 r. - ogłoszenie przetargu na wybór Inżyniera Projektu.

23.03.2010 r. - zawarto porozumienie z Inżynierem Projektu w związku z rozwiązaniem umowy podpisanej 10.12.2009 r. na pełnienie ww. funkcji.

01.03.2010 r. - termin składania wniosków o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu przetargowym na wybór Generalnego Wykonawcy.

28.12.2009 r. Miejski Zarząd Dróg w Toruniu ogłosił przetarg na wybór Generalnego Wykonawcy na roboty budowlane.

10.12. 2009 r. w obecności prezydenta Torunia przedstawiciele MZD podpisali umowę z konsorcjum, które pełnić będzie rolę Inżyniera Projektu podczas budowy nowego mostu w Toruniu. Zadaniem zespołu fachowców jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem inwestycji.

10.11.2009 r. Miejski Zarząd Dróg w Toruniu rozstrzygnął protest złożony w dniu 02.11.2009 r.,przez konsorcjum firm: Scott Wilson Sp. z o.o. z Warszawy i Scott Wilson Ltd Alençon Link z Wielkiej Brytanii, poprzez jego oddalenie.

23.10.2009 r. wybrano Wykonawcę na inżyniera projektu. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o. (Lider) ul. Gajowa 99, 85-717 Bydgoszcz; Grand Metropolia Sp. z o.o., ul. 40- lecia Października 132A,73036m. Cherson , Ukraina, Biuro w Warszawie ul. Łukaszczyka 34 lok 9, 02-781 Warszawa z ceną 3 932 060,00 zł brutto. 2.11.09 r. wpłynął protest na rozstrzygnięcie przetargu na inżyniera projektu dla zadania pn.: „Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi.” Protest złożyło konsorcjum firm: Scott Wilson Sp. z o.o. z Warszawy i Scott Wilson Ltd Alençon Link z Wielkiej Brytanii.

23.10.2009 r. podpisano umowę na prowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej z firmą Elżbieta Koncka Link PR z Warszawy.

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko -Pomorskiego z dnia 14 października 2009 r.zawiadamiające, że w dniu 09.10.2009 r. została wydana decyzja nr DT/49/2009 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę " Nowy przebieg drogi krajowej nr 1 z mostem drogowym przez Wisłę w Toruniu – budowa mostu drogowego wraz z dojazdami łączącymi drogę krajową nr 1 z drogą krajową nr 15 i nr 80, wpisanego na listę podstawową projektów indywidualnych pod numerem POIiŚ 6.1-33 pn.: Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi”.

Decyzja nr DT/49/2009 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, wydana przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego 09.10.2009 r.

27.08.2009 r. nastąpiło otwarcie ofert na przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej. Złożono 4 oferty w postępowaniu o zamówienie na ww. zadanie.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 12 sierpnia 2009 r. zawiadamiające o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów w związku z prowadzoną na wniosek inwestora(tj. Miejskiego Zarządu Dróg z siedzibą w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159) procedurą ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wszczętą w dniu 1 lipca 2009 r., w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, dla przedsięwzięcia pn. „Nowy przebieg drogi krajowej nr 1 z mostem drogowym przez Wisłę w Toruniu – budowa mostu drogowego wraz z dojazdami łączącymi drogę krajową nr 1 z drogą krajową nr 15 i nr 80, wpisanego na listę podstawową projektów indywidualnych pod numerem POIiŚ 6.1-33 pn.: Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi”.

10.07.2009 r. - Miejski Zarząd Dróg w Toruniu ogłosił dwa przetargi związane z realizacją zadania pn.: "Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi", na wybór Inżyniera projektu oraz Wykonawcę, który przygotuje i zrealizuje kampanię promocyjno - informacyjną oraz public relations.

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2009 r.Na podstawie art. 61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) oraz art. 33 ust. 1 pkt 2 i art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamiam że, zostało wszczęte na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zadania inwestycyjnego pn: „Nowy przebieg drogi krajowej nr 1 z mostem drogowym przez rzekę Wisłę w Toruniu – budowa mostu drogowego wraz z dojazdami łączącymi drogę krajową nr 1 z drogą krajową nr 15 i nr 80 wpisany na listę podstawową projektów indywidualnych pod numerem POIiŚ 6.1-33 pn: „Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z dojazdami”.

30.06.2009 r. - w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie złożono wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami.

19.06.2009 r. - Miejski Zarząd Dróg w Toruniu złożył  wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

10.06.2009 r. - uchylenie decyzji pozwolenia na budowę z dnia 4 marca 2009 r.

14.05.2009 r. - Miejski Zarząd Dróg w Toruniu wystąpił do Wojewody Kujawsko - pomorskiego z wnioskiem o uchylenie decyzji z dnia 4 marca br. udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.: "Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi".

13.03.2009 r. - Dyrektor MZD powołał komisję odbiorczą, celem sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Prace komisji potrwają do końca kwietnia.

13.03.2009 r.- w MZD odbyły się kolejne rozprawy administracyjne mające na celu zapoznanie stron z wysokością odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycję.

04.03.2009 r. -  Prezydent Torunia odebrał od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pozwolenie na budowę   mostu.  

30.01.2009 r.- ukazała się zweryfikowana lista projektów kluczowych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt mostowy znalazł się na liście podstawowej.

31.12.2008 r.- złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę inwestycji drogowej; Wojewoda wydaje decyzję w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

grudzień 2008 r. – pierwsze wypłaty odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

grudzień 2008 r.  złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji drogowej; Wojewoda wydaje decyzję w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku (w szczególnych przypadkach 60 dni).

grudzień 2008 r. – podpisanie ugód z działkowcami w liniach rozgraniczenia i poza liniami w związku z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 03.12.2008 r. W związku z wydaną decyzją lokalizacyjną w której m.in. ustalono odszkodowania dla właściciela nieruchomości tj. Gminy Miasta Toruń oraz użytkownika wieczystego tj. Polskiego Związku Działkowców w Warszawie. W związku ze zmianą przepisów ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194) dokonana ustawą zmieniającą z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 958) uniemożliwia ustalenie przez Wojewodę odszkodowań dla poszczególnych użytkowników działek. Brak tej możliwości wynika z treści art. 11j który wyłącza z procedury ustalenia odszkodowań szczególną regulację przepisów art. 17 – 22 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419). W trakcie prowadzonego postępowania dokonano oględzin ogródków działkowych położonych w liniach rozgraniczających inwestycję drogową, sporządzono wyceny poszczególnych działek, zapoznano użytkowników z określoną przez rzeczoznawców wartością, jak również zebrano oświadczenia zawierające zgodę na określoną wartość znajdujących się na gruncie składników. • listopad / grudzień 2008 r. – zorganizowanie akcji informacyjnej dotyczącej konsultacji społecznych organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Mieszkańcy Torunia za pomocą trzech portali internetowych otrzymali informację i formularz umożliwiający wzięcie udziału w powyższych konsultacjach. Równolegle na terenie Torunia zbierano podpisy pod kartką „Walczymy o most dla Torunia”.

01.12.2008 r. – stronom zostały dostarczone pierwsze decyzje o ustaleniu wysokości odszkodowania przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

20 – 24.11.2008 r.- zapoznanie się z operatami wykonanymi przez biegłych na zlecenie MZD dla działek lub części działek położonych poza liniami rozgraniczenia.

12 i 14.11.2008 r. - dodatkowe rozprawy administracyjne dla nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi.

październik / listopad 2008 roku rozpoczęcie przygotowań powtórnej procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko – monitoring flory i fauny w zasięgu trasy mostowej zlecony naukowcom z UMK, termin realizacji 15.06.2009 r.

29.09 – 03.10.2008 r. - oględziny nieruchomości, które w całości lub części nie mogą funkcjonować w dotychczasowym sposobie zagospodarowania. Będą one prowadzone na wniosek dotychczasowych właścicieli bądź użytkowników wieczystych.

30.09. 2008 r.  - podpisanie pre-umowy pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

22-26.09.2008 r. - odbędą się rozprawy administracyjne w celu przedstawienia wysokości odszkodowań za zajęte mienie. Do wszystkich stron postępowania (84) Wojewoda Kujawsko-Pomorski wysłał zawiadomienia w tej sprawie.

12-19.09.2008 r. organ prowadzący zawiadomił wszystkie strony postępowania, że w tym terminie w siedzibie UW w Bydgoszczy będzie można zapoznać się z operatem szacunkowym, określającym wartość nieruchomości. • sierpień 2008 r. - wybór rozwiązania technicznego estakady w ciągu ul. Żółkiewskiego. Estakada będzie podwieszona z dwoma pylonami. Na etapie projektowania zespół mostowy doprecyzuje kształt pylonów.

sierpień 2008 r. - aktualizacja prognoz ruchu na węźle Lubicka, autorem opracowania jest  Fundacja Rozwój UTP.

lipiec - sierpień 2008 r. - zlecono inwentaryzację flory i awifauny niezbędną dla monitoringu środowiskowego przed realizacją projektu.

lipiec - sierpień 2008 r. prace geologiczne dla określenia warunków hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich nowego przebiegu drogi krajowej nr 1 z mostem drogowym przez rzekę Wisłę w Toruniu.

28.07 - 12.08.2008 r. - Służby Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wspólnie z pracownikami MZD przeprowadziły  prace polegające na zinwentaryzowaniu nieruchomości w związku z realizacją zadania. W pracach  wzięli udział biegli rzeczoznawcy, którzy zostali wyłonieni w wyniku postępowania przetargowego  przez UW oraz właściciele, użytkownicy wieczyści bądź ich pełnomocnicy. Oszacowano 199 ogrodów działkowych, 190 działek geodezyjnych zapisanych w 80 księgach wieczystych, będących własnością lub w użytkowaniu wieczystym: Skarbu Państwa, Gminy Miasta Toruń, osób prawnych i osób fizycznych.

maj - sierpień 2008 r. rozwiązania konstrukcyjne estakad dojazdowych pomiędzy Pl. Daszyńskiego, a prawym brzegiem Wisły.

maj - sierpień 2008 r. w związku z decyzją z 07.05.2008 r. nastąpiło przeprojektowanie układu drogowego pomiędzy Pl. Daszyńskiego, a prawym brzegiem Wisły.

maj - sierpień 2008 r. - aktualizacja wszystkich warunków do projektowania w branżach: gazowej, elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej, wodno-kanalizacyjnej i komunikacji zbiorowej.

14.05.2008 r. - prezentacja projektu przed ekspertami Inicjatywy Jaspers, przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Infrastruktury

07.05.2008 r. - podjęto ostateczną decyzję dotyczącą rozwiązań technicznych trasy, w szczególności konstrukcji tunelowego przejścia pod Placem Daszyńskiego.

14.05.2008 r. -  prezentacja projektu przed ekspertami Inicjatywy Jaspers, przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Infrastruktury.

27.03.2008 r. - Wojewoda Kujawsko-Pomorski potwierdza, że z dniem 31.01.2008 r. decyzja lokalizacyjna stała się ostateczna.

19.03.2008 r. - otrzymano informację z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego o przyjęciu projektu do planu wsparcia przez Inicjatywę Jaspers w 2008 r.

19.02.2008 r. - kontrolna wizyta pracowników Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Jej celem było zweryfikowanie stanu zaawansowania przygotowania projektu do realizacji.

01.02.2008 r. - ukazała się zweryfikowana Lista projektów kluczowych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt mostowy utrzymał się na liście rezerwowej.

31.01.2008 r. - Minister Infrastruktury umorzył postępowanie odwoławcze do decyzji lokalizacyjnej. • 28.12.2007 r. - wycofano odwołanie od decyzji lokalizacyjnej.

29.11.2007 r. - w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie dokonano oficjalnej prezentacji projektu i stopnia zaawansowania realizacji.

07.11.2007 r. - wpłynęło odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego od decyzji lokalizacyjnej.

31.10.2007 r. - przesłano informację dotyczącą stanu zaawansowania prac nad projektem do Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

24.10.2007 r. - Prezydent Miasta Torunia powołał Zarządzeniem nr 299 Zespół ds. przygotowania i realizacji projektu pn.: "Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi".

05.10.2007 r. - opublikowano Listę projektów kluczowych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

05.10.2007 r. - Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję nr 4/2007 lokalizacji drogi krajowej dla "Trasy Wschodniej".

24.09.2007 r. - MZD dostarczył Wojewodzie pełne odpisy z ksiąg wieczystych.

14.09.2007 r.- MZD dostarczył Wojewodzie protokoły badania ksiąg wieczystych.

12.09.2007 r. - MZD dostarczył Wojewodzie pełne wypisy z rejestru gruntów.

11.09.2007 r. - Gmina wystąpiła do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z wnioskiem o wsparcie naszych działań poprzez Inicjatywę Jaspers.

11.09.2007 r. - Wojewoda wezwał do uzupełnienia wniosku lokalizacyjnego o zaktualizowanie wcześniej dostarczonych wypisów z rejestru gruntów oraz o odpisy z ksiąg wieczystych.

30.08.2007 r. - MZD wystąpił do Urzędu Wojewódzkiego z wnioskiem o przywrócenie terminu i wydanie decyzji lokalizacji drogi krajowej według przepisów nowej "spec ustawy", co pozwoli na natychmiastowe przejęcie gruntów w obrębie zatwierdzonej lokalizacji na rzecz Skarbu Państwa za odszkodowaniem wypłacanym przez Wojewodę na koszt inwestora - Gminy Miasta Toruń.

24.08.2007 r. - Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję nr 20/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla "Trasy Wschodniej".

16.08.2007 r. - przekazano Urzędowi Wojewódzkiemu uzupełnione materiały do decyzji lokalizacyjnej wraz z kompletem uzgodnień dla nowego przebiegu drogi krajowej nr 1.

13.07.2007 r. - Urząd Wojewódzki otrzymał informacje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń zawiadomień o wszczęciu postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji przez wymagany okres 21 dni.

18.06.2007 r. - zwrócono się ponownie o wydanie opinii do decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej dla zmienionego nr drogi do: Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Zarządu Powiatu Toruńskiego, Prezydenta Miasta Torunia, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Miejskiego Zarządu Dróg.

11.06.2007 r. - MZD dostarczył materiały do decyzji środowiskowej na wskazanych warunkach wraz z Raportem Oddziaływania na Środowisko, wniosek zawierał prośbę o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji.

10.05.2007 r. - MZD wystąpił o wydłużenie terminu, zawieszenie postępowania do momentu uzyskania decyzji środowiskowej dla zmienionego nr drogi.

07.05.2007 r. - Wojewoda Kujawsko-Pomorski wezwał w toku prowadzonej procedury administracyjnej – lokalizacji drogi do uzupełnienia dokumentów o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji dla drogi krajowej nr 1 w terminie 7 dni.

28.03 i 3.04.2007 r. - WAiB Urzędu Miasta i MZD przedstawiły swoje wyjaśnienia odpowiadając na wątpliwości Urzędu Wojewódzkiego.

23.03.2007 r. - Wojewoda Kujawsko-Pomorski przedstawił swoje wątpliwości dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

16.03.2007 r. - na podstawie konsultacji z GDDKiA oraz Ministerstwem Transportu zostało skierowane do Wojewody wystąpienie zmieniające wniosek o decyzję lokalizacji drogi krajowej z nr 15 na nr 1.

19.12.2006 r. - został podpisana deklaracja wspólna Parlamentarzystów Toruńskich, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Rady Miasta Torunia oraz Prezydenta Miasta Torunia w sprawie zadań związanych z budową nowej przeprawy mostowej wraz z dojazdami.

20.11.2006 r. - Wojewoda Kujawsko-Pomorski wystąpił do Ministra Transportu o rozstrzygającą opinię w sprawie kategorii przyszłej "Trasy Wschodniej" Torunia.

10.10.2006 r. - zostały uzupełnione w Urzędzie Wojewódzkim materiały w toku procedury administracyjnej dotyczącej decyzji lokalizacyjnej drogi krajowej dla nowego przebiegu DK 15 przez Toruń.

28.09.2006 r. - została wydana przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla terenów zamkniętych (kolejowych).

29.09.2006 r. - ATR Bydgoszcz zakończył opracowanie analiz ruchowych i prognozy ruchu uwzględniające realizację trasy mostowej.

08.09.2006 r. - została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla trasy głównej.

28.08.2006 r. - zespół projektowy uzupełnił ostateczne uwagi do Raportu oddziaływania na środowisko między innymi o analizę porównawczą różnych przebiegów trasy mostowej.

31.07.2006 r. - wystąpiono do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z wnioskiem o decyzję lokalizacji drogi krajowej dla nowego przebiegu DK 15 przez Toruń.

11.07.2006 r. - przesłano zaktualizowane Raporty oddziaływania na środowisko do Urzędu Miasta i Urzędu Wojewódzkiego.

05.07.2006 r. - Prezydent Miasta Torunia postanowieniem nałożył obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla części przedsięwzięcia położonej poza terenem zamkniętym.

04.07.2006 r. - W Wydziale Geodezji i Kartografii UMT zaopiniowano projekty podziałów pod Trasę Wschodnią.

04.07.2006 r. - Wojewoda Kujawsko-Pomorski wyraził opinię o sporządzeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla części przedsięwzięcia położonej poza terenem zamkniętym.

30.06.2006 r. - ATR otrzymano wszystkie wymagane opinie dla decyzji lokalizacji drogi krajowej nr 15 - Trasy Wschodniej.

30.06.2006 r. - ATR w Bydgoszczy przekazał MZD i Zespołowi projektowemu wyniki pomiarów ruchu i prognozy na rok 2030 dla elementów Trasy Wschodniej.

27.06.2006 r. - Wojewoda Kujawsko-Pomorski postanowieniem nałożył obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla terenu zamkniętego.

12.06.2006 r.- Miejski Konserwator Zabytków uzgodnił środowiskowe uwarunkowania.

07.06.2006 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu postanowieniem nałożył obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla terenu zamkniętego.

01.06.2006 r. - Wojewódzki Konserwator Zabytków uzgodnił środowiskowe uwarunkowania.

29.05.2006 r. - Miejski Zarząd Dróg zwrócił się o wydanie opinii do decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej do: -Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, odp. 06.06.2006r. -Zarządu Powiatu Toruńskiego, odp. 06.06.2006r. -Prezydenta Miasta Torunia, odp. 07.06.2006r. -Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, odp. 14.06.2006r. -Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, odp. 16.06.2006r. -Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, odp. 21.06.2006r. -Miejskiego Konserwatora Zabytków, odp. 30.06.2006r. • 25.05.2006 r. - Wydział Architektury i Budownictwa zwrócił się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań.

24.05.2006 r. - Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie opinii w sprawie wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i jego zakresu dla terenu zamkniętego. • 08.05.2006 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wyraził opinię o sporządzeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla części przedsięwzięcia położonej poza terenem zamkniętym.

20.04.2006 r. - Wydział Architektury i Budownictwa zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wydanie opinii w sprawie wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i jego zakresu.

14.04.2006 r. - podjęto ostateczne decyzje i uzgodnienia rozwiązań technicznych, dróg serwisowych i węzłów drogowych.

13.04.2006 r. - złożono w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, po terenach zamkniętych.

03.04.2006 r. - złożono w Wydziale Architektury i Budownictwa wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

03.04.2006 r. - podpisano umowę z ATR w Bydgoszczy na wykonanie kompleksowych badań i pomiarów ruchu.

15.03.2006 r. - na spotkaniu w MZD w Toruniu ostatecznie zaakceptowano przebieg trasy, rozwiązania węzłów i zajętości terenu do dalszych prac projektowych.

30.01.2006 r. - złożono kompletną Koncepcję programową dla obiektów drogowych, dla obiektów mostowych, Wstępny projekt podziałów oraz Raport oddziaływania na środowisko. Przystąpiono do oceny wykonanego zakresu prac i do wyboru wariantu koncepcji do dalszych prac projektowych.

15.12.2005 r. - złożono pierwsze dokumenty projektowe, wraz z Dryftem koncepcji programowej (rozwiązania w rejonie ul. Łódzkiej). Przystąpiono do ustalania ostatecznych rozwiązań projektowych, wskazując zespołowi projektowemu kierunek dalszych prac.

21.10.2005 r. - podpisano umowę z konsorcjum w składzie: Profil Warszawa, Pont-Projekt Gdańsk, Kontrakt Gdańsk, Damart Szczecin - rozpoczęto prace projektowe.

Most w Toruniu

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.